Ticarete ait torba kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi

TBMM Genel Konseyi’nde Ticarete ait torba kanun teklifi kabul edildi. Kanuna nazaran, kooperatif ve üst kuruluşları idare heyeti üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, idare şurası yıllık faaliyet raporlarını, genel konsey toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, bağlantı, hisse ve ödemelerine ait bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu mühlet, Ticaret Bakanlığı’nca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların gereksinimi olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak.

İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz muhtaçlığı diğer bir yerden karşılanamayacak ve bu gayeyle münferiden tesis kurulamayacak. Bu kararın uygulanmasına ait bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ait üst limit, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri, hür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Güç Piyasası Düzenleme Konseyi tarafından belirlenen şartlar kapsamında özgür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Doğal gaza ait faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü hür bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin rastgele bir hak, yetki yahut sorumluluğu bulunmayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan hür bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğalgaz dağıtım ve satış yetkisi doğalgaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.

Üye askıya alınabilecek

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare konseyi kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği de devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Heyeti, toplam fiyatı brüt minimum fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen ve vakit aşımı müddetinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sonu belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesi’nin gereksinimleri için kullanılması hedefiyle aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen mühlet 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların müddeti 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel şuraları, genel şura üyelerinin 5’te 2’sinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak müracaat üzerine, alınacak kararla idare şurası tarafından inanılmaz olarak toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Başka Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’den evvel, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

‘Haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak’

Kanunla perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari münasebetlerde taraflardan birinin öbür tarafın ticari faaliyetlerini değerli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut olağan koşullarda taraf olmayacağı bir ticari münasebetin tarafı olmasına neden olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak pahalandırılacak.

Kanuna nazaran, haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyle:

Kalite standartlarının sağlanması maksadıyla mukavelede yer verilen şartlar hariç olmak üzere, rastgele bir gerçek yahut hukuksal bireyden mal yahut hizmet teminine zorlamak.

Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak.

Tarım ve besin eserlerinin tedarikinde ticari alakanın şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan mukaveleyle belirlememek.

Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren yahut açık ve anlaşılır olmayan kararlara mukavelede yer vermek.

Ürün talebini direkt etkileyen rastgele bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı iştirak bedeli ve öbür isimler altında bedel almak yahut verdiği hizmetin tipini ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranını mukavelede belirtmediği halde prim ve bedel almak.

Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine yönelik siparişleri, eserin teslim tarihinden evvelki 30 içinde iptal etmek.

Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerinin tesliminden yahut mülkiyetinin zamanından sonra bozulma ya da zayi olma üzere maliyetleri yansıtmak

Bozulan besinlerde kusuru ispat yükü siparişi iptal eden yahut maliyeti karşı tarafa yansıtana ilişkin olacak.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.