Şirketleri ilgilendiren kanun Meclis’te kabul edildi

Kabul edilen unsurlara nazaran, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, merkez birliklerinin ve Türkiye Ulusal Kooperatifler Birliğinin, genel konsey toplantılarına görevlendirilen ilgili bakanlık temsilcilerine, 1200 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen meblağda fiyat, net olarak ödenecek.

Kooperatif ve üst kuruluşları idare heyeti üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, idare heyeti yıllık faaliyet raporlarını, genel şura toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, irtibat, hisse ve ödemelerine ait bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların muhtaçlığı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz gereksinimi diğer bir yerden karşılanamayacak ve bu maksatla münferiden tesis kurulamayacak.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri hür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Güç Piyasası Düzenleme Konseyi tarafından belirlenen şartlar kapsamında özgür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare heyeti kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

TOBB Genel Şurası, toplam fiyatı brüt taban fiyatın yüzde ellisini geçmeyen ve vakit aşımı mühletinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sonu belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesinin muhtaçlıkları için kullanılması hedefiyle 15 yıl olarak belirlenen mühlet 25 yıla çıkarıldı.
Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ndaki düzenlemeyle lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisans mühleti 3 yıl olacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda yapılan değişiklikle federasyon kuruluşu için gerekli olan ülke genelinde tıpkı meslek kısmındaki kurucu oda adedi düşürülüyor. Buna nazaran, federasyon kurulması için en az 40 oda olma şartı, en az 25 oda olarak değiştiriliyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da, “Tedarik zincirinde haksız ticari uygulamalar” başlığı altında yapılan değişiklik yapılıyor ve haksız ticari uygulamalar açıklanıyor. Buna nazaran, rastgele bir gerçek yahut hukuksal şahıstan mal yahut hizmet teminine zorlamak, Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, Tarım ve besin eserlerinin tedarikinde ticari bağlantının şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan mukaveleyle belirlememek olarak sıralanıyor.