Rekabet Konseyi’nden NAOS Kozmetik’e 5 Milyon TL ceza

Rekabet Heyeti’nden yapılan açıklamaya nazaran, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. hususunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda şöyle denildi:

“Rekabet Heyeti’nin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Heyetin 15.12.2022 tarihli, 22-55/868- MUA ve 22-55/869-M sayılı orta kararlarına istinaden NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gönderilen kesin uzlaşma metni 29.12.2022 tarih ve 34233 sayı ile müddeti içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma orta kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve fiyatı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

1. NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yine satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunu ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. unsurunun üçüncü fıkrası ve, “Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik”in 5. hususunun birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin makul bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. unsurunun yedinci fıkrası ve, “Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Metoduna Ait Yönetmelik”in 4. unsurunun dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma metodu sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma metodu sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belli bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL meblağında idari para cezası uygulanmasına, 5. Böylelikle Rekabet Konseyinin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma yordamı ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın bildirisinden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. “