Kamuda sözleşmeliye takım teklifi maddeleşti: Kimler takıma geçecek?

Kamuda çalışan sözleşmelilere takım verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi.

Kanuna nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanların unvanlı memur takımına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu İşçisi Seçme Sınavı’ndan kâfi puanı alması, kelamlı yahut uygulamalı imtihanda başarılı olması gerekecek.

NAKİL İÇİN 4 YIL ŞARTI

Memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen gereksiniminin takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak muhtaçlık duyulacakların, İsimli Tıp Kurumu uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belli birtakım hizmetlerde çalıştırılacak çalışanın de zarurî hallerde kontrat ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek fiyatların üst sonları ile verilecek iş sonu tazminatı ölçüsü, kullandırılacak müsaadeler, konum unvan ve nitelikleri, mukavele fesih halleri, durumların iptali, istihdama dair konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere kontrat temel ve yollar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı işçinin hizmet mukavelesi mühletleri, mecburî hallerde mali yılla hudutlu olma koşulu aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde mukavelenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kuralı aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı çalışandan birebir kurumda 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar bu mühletin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atacak.

Bulundukları durum unvanı ile birebir unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl müddetle öbür bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, birebir yerde en az 1 yıl daha vazife yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki durumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 GÜN İÇİNDE MÜRACAAT, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA

Kanuna nazaran, 1 yıldan az müddetli, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün belli saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle sonlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve birtakım kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde vazife yapan kontratlı işçinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek, takıma geçirilen öbür işçi ise kontratlı konumda geçirilen müddetler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.

Yasayla, 28 Kasım 2022’den evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi konumlarında çalışanlardan kimileri durumlarının vizeli olduğu teşkilat ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel kaideleri taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu unsur yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle misyonlarında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran yine hizmete alınma koşullarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu bireyler için müracaat ve atanmaya ait müddetler yine hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ SANATKARLARIN TAKIMA ALINMASI

Yasayla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daima misyon yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla birebir yahut emsal vazifeleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az müddetli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de daima misyon yapan sanatkarlarla tıpkı statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş konum bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte konum ihdas edilmiş sayılacak. Bu biçimde yapılan atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

BELEDİYELERDEKİ KONTRATLI İŞÇİNİN ATAMASI

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı işçinin atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci sefer alınma yordamına tabi olacak.

Sözleşmeli işçiden 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 yıl mühletle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Bunların kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Yasayla Sıhhat Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapanların takıma alınması da sağlanıyor.

Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapan ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar. Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle öteki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Öte yandan Genel Heyette kabul edilen İstişare Heyeti kararına nazaran, TBMM Genel Konseyi yarın çalışmayacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin kabul edilmesinin akabinde, gündemdeki bahislerin görüşmeleri tamamlandığı için birleşimi 24 Ocak Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.